Aa
Aa
Aa

Kubizm

kierunek malarski zainicjowany we Francji przez Pablo Picassa i George’a Braque’a około 1906 roku. Twórcy nurtu poszukiwali nowych zasad budowy przestrzennej dzieła przez odrzucenie reguł perspektywy zbieżnej i geometryczne uproszczenie elementów kompozycji. Rozwój kubizmu dzielony jest na trzy fazy: prekubistyczną, analityczną i syntetyczną. Wspomniany nurt stanowił najradykalniejsze w historii malarstwa zerwanie z obowiązującymi dotychczas zasadami konstruowania przestrzeni malarskiego obrazu. Kubizm dał początek wielu kierunkom sztuki współczesnej (m.in. konstruktywizmowi, neoplastycyzmowi oraz puryzmowi). Do najważniejszych przedstawicieli nurtu możemy zaliczyć takich artystów jak m.in.: Georges Braque, Pablo Picasso oraz Juan Gris.